رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1 – مراجعه حضوری خواهان و ارائه دادخواست
2- تنظیم دادخواست
3- ارسال دعوتنامه
4- بررسی پرو نده و حل و فصل دعاوی و صدور رای
5- روئیت و نظارت و بررسی بر اساس ضوابط
6- تنظیم جلسه دادرسی
7-تشکیل جلسه
8- صدور رای
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 15 روز الی 1 ماه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۲۱