خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- وصول درخواست بازگشت داوطلبانه
2- اخذ تعهد مبنی بر خروج از پناهندگی
3-ارائه مدارک مورد نیاز
4- ابطال مدرک شناسایی و ثبت در  نرم افزار نجوا
5-صدور برگه تردد خروجی عادی  (با درج مهر بازگشت داوطلبانه)
6-تحویل برگه تردد به متقاضی
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: یک ساعت
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
     
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۳۹