صدور برگه تردد بین شهری اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- درخواست صدور برگه مسافرت
2- ارائه فیش بانکی و اصل کارت آمایش معتبر
3- اخذ و بررسی مدارک  مورد نیاز توسط کارشناس مربوطه
4- صدور  برگه  تردد بین شهری ( مسافرت )
5- تحویل برگه تردد به متقاضی
مدارک لازم:
  1. اصل کارت آمایش یا هویت
  2.  واریز بهای صدور برگ تردد بین شهری بر اساس اعلام وزارت کشور به حساب خزانه به شماره 2171136018009  (پرداخت الکترونیکی نیز ممکن می باشد )
(بهای صدور به ازای هر برگ تردد در سال1396 مبلغ 150000 ریال می باشد )
 
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 10 دقیقه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۳۹