ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- وصول درخواست ابطال مدارک ( حکم قضایی ، مصوبات کمیسیون ساماندهی، گزارش دستگاههای مرتبط ، گزارش یکی از اعضا خانوار)
2- بررسی توسط کارشناس مربوطه
3-استعلام از مراکز امنیتی و انتظامی
4-طرح در کارگروه اتباع بیگانه استان و اخذ مصوبه
5-اخذ تاییدیه از کارگروه دائمی اتباع بیگانه کشور
6-ابطال کارت و ثبت در  نرم افزار نجوا
7-  اخراج ( طرد) تبعه از کشور
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: یکماه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۲۳