تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- ارائه تقاضا و  تکمیل فرم مربوطه جهت انجام تبدیل وضعیت
2- بررسی تقاضا و تطبیق قوانین
3- اخذ مدارک لازم
4- ابطال کارت آمایش و صدور برگه تردد خروجی
5- صدور معرفی نامه به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا.استان
مدارک لازم:
  1.  اخذ درخواست کتبی سرپرست خانوار و اعضای ذکور بالای 18 سال
  2. دریافت گذرنامه سفید از سفارت کشور متبوع برای کلیه اعضای خانوار 
  3. کپی از صفحات (2،8،13)گذرنامه-درصورت وجود همراه کپی از صفحه 7
  4.  اصل و کپی کارت آمایش اعضای خانوار
  5. واریز هزینه مربوطه بر اساس ابلاغ وزارت کشور  برای هر نفر به حساب سیبای بانک ملی-2171136018009 (دریک فیش بانکی جهت صدور برگ تردد خروجی)
 
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 25 دقیقه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۴۴