ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- ارائه تقاضا
2- ارائه مدارک لازم توسط متقاضی 
3- اخذ و بررسی اطلاعات و مستندات
4-  تکمیل فرم های شناسایی 
5-  ثبت اطلاعات در سامانه نجوا
6- صدور برگه تردد معتبر
مدارک لازم:
  1. اصل وکپی کارت آمایش یا هویت والدین
  2. اصل و کپی گواهی ولادت
  3. اصل و کپی کارت واکسن
  4. 2قطعه عکس 4*3 نوزاد
  5. پرداخت بهای صدورمدرک شناسایی( برگ تردد)
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 25 دقیقه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۳۵