تفکیک و تکمیل پرونده های خانوار اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1-دریافت تقاضای تفکیک خانوار
2- تشکیل پرونده و بررسی و تطبیق مدارک فردی
3- تکمیل فرم ها و کاربرگها
4- ثبت در سامانه نجوا و ابطال کارت آمایش
5- صدور مدارک برای خانوار جدید (چاپ برگه 90 روزه)
مدارک لازم:
  1. اصل وکپی کارت آمایش یا هویت یا گذرنامه معتبر زوجین
  2. اصل وکپی عقد نامه
  3. 2 قطعه عکس 4*3 برای هریک از زوجین به تفکیک
  4. در صورت داشتن فرزند ارائه اصل و کپی گواهی ولادت و کارت واکسن
 
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 45 دقیقه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۴۱