صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیر الکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1 - دریافت کاربرگ شماره یک از سوی دانشگاه محل تحصیل اتباع
2- بررسی و تطبیق با ضوابط
3-ابطال کارت آمایش و صدورخروجی دانشجویی (مفاصا حساب)
مدارک لازم:
  1.  اصل و کپی کارت آمایش یا هویت -2سری
  2. کپی مدرک دیپلم-پیش دانشگاهی-ریز نمرات سه سال دبیرستان (دیپلم)
  3. ارائه کاربرگ شماره یک از دانشگاه محل تحصیل
  4. واریز بهای صدور برگه خروجی به حساب2171136018009-سیبای بانک ملی
 
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 1 ساعت
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۴۴