صدور مجوز برنامه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیرالکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- اجرای برنامه های ابلاغی از سوی وزارت کشور
2- انجام هماهنگی با دستگاه های متولی
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: یک ماه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی۱۰۹