ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیرالکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- تقاضای ثبت فوت ( یا ارائه گواهی فوت)
2- دریافت نامه تایید فوت از فرمانداریها یا ثبت احوال یا شهرداری)
3- ابطال مدارک اقامتی و ثبت فوت در سامانه نجوا ( درصورتی که متوفی سرپرست باشد، سرپرست جدید تعیین میگردد)
مدارک لازم:
  1.  اصل و کپی گواهی فوت صادره از ثبت احوال،گواهی فوت و جواز دفن صادره از پزشکی قانونی،تاییدیه شورای اسلامی و دهیاری یا جواز دفن صادره از آرامستانهای مجاز شهرستان
  2. درصورت فوت در خارج از کشور ؛ گواهی فوت صادره توسط سفارت یا کنسولگری کشورمتبوع
  3. اصل کارت آمایش متوفی
 
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 10 دقیقه
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
     
 
 
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی ۱۳۵