رفع موانع تحصیلی اتباع خارجی
 
شیوه ارائه خدمات: غیرالکترونیکی
مراحل اجرای خدمات
1- دریافت تقاضای مراجعه کننده
2- بررسی درخواست بر اساس دستورالعمل آموزشی صادره از سوی وزارت کشور
3- صدور مجوز یا گواهی ( جهت ارائه به آموزش و پرورش)
4- تحویل به متقاضی
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 1 ساعت
آدرس محل انجام خدمات کمالشهر –جاده بهشت سکینه - خیابان نیک کالا – اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی
   
 
 
شماره تماس کارشناس مربوطه: ۳۴۲۶۵۰۱۳ داخلی ۱۴۴